Οφθαλμολογικά Όρια για ερασιτεχνικές κατηγορίες διπλώματος. (Τύπου Α ή Β)
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ:Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο (σε έλεγχο με τρίχρωμο φανό).
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10.Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα >8/10 (με / χωρίς διόρθωση) και το άλλο <2/10 ο εξεταζόμενος υπόκειται στην κατηγορία της μονοφθαλμίας (βλ. παρακάτω).
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:Εάν το ένα μάτι έχει ελλιπές οπτικό πεδίο (<120° σε οριζόντιο επίπεδο) και το άλλο πλήρες οπτικό πεδίο με οπτική οξύτητα ≥8/10 (με / χωρίς διόρθωση), χορηγείται δίπλωμα αλλά με επανεξέταση ανά 3ετία.Αν υφίσταται κίνδυνος έκπτωσης οπτικού πεδίου και στο υγιές μάτι, συνιστάται διενέργεια ελέγχου οπτικών πεδίων (εξέταση περιμετρίας) κι επανεξέταση σε συντομότερο διάστημα κατά την κρίση του ιατρού αναλόγως της αιτίας.
ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ:Εάν υπάρχει έκδηλος στραβισμός και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα ≥ 8/10 (με / χωρίς διόρθωση) και πλήρες οπτικό πεδίο, χρειάζεται επανεξέταση τουλάχιστον ανά 3ετία.Εάν υπάρχει διπλωπία και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα ≥ 8/10 (με / χωρίς διόρθωση) και πλήρες οπτικό πεδίο επιβάλλεται οδήγηση με κάλυψη του ενός ματιού κι επανεξέταση κατ’ ελάχιστο ανά 3ετία.
ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δίπλωμα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που η μονοφθαλμία υπάρχει τουλάχιστον από εξαμήνου.Η οπτική οξύτητα του μοναδικού ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 8/10 (με / χωρίς διόρθωση) με πλήρες οπτικό πεδίο (>120° σε οριζόντιο επίπεδο). Ο ρυθμός επανεξέτασης είναι ανά 1-5 έτη και καθορίζεται με την κρίση του οφθαλμιάτρου.
ΑΦΑΚΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ): Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από την επέμβαση καταρράκτη και με την υποχρέωση ανανέωσης ανά έτος την πρώτη τριετία. Μετά την τριετία χορηγείται κανονικά. Φυσικά απαραίτητη είναι η τήρηση των ορίων οπτικής οξύτητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία διπλώματος όπως αναφέρθηκαν παραπάνω…
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER: Άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαθλαστική επέμβαση laser μόνο από Δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση (Δ.Ι.Ε.) και για διάστημα που εκείνη κρίνει.. Στη συνέχεια εφόσον βέβαια τηρούνται τα ελάχιστα όρια οπτικής οξύτητας που προαναφέρθηκαν η άδεια ανανεώνεται για 15 έτη με πρωτοβάθμια εξέταση από συμβεβλημένο οφθαλμίατρο.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Άδεια οδήγησης δε χορηγείται ούτε ανανεώνεται όταν υπάρχει πάθηση που εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση κατά την κρίση του πρωτοβάθμιου οφθαλμιάτρου. Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο υποψήφιος παραπέμπεται σε δευτεροβάθμια επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) που αποφαίνεται σχετικώς.

Οφθαλμολογικά Όρια για επαγγελματικές κατηγορίες διπλώματος. (Τύπου Γ, Δ & Ε)

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ:Σε περίπτωση δυσχρωματοψίας (μειωμένης αντίληψης χρωμάτων) η αρχική χορήγηση της άδειας οδήγησης γίνεται με εξέταση από Δευτεροβάθμια Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.). Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης η ανανέωση της αδείας γίνεται εφόσον ο εξεταζόμενος μπορεί να διακρίνει τα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο (σε έλεγχο με τρίχρωμο φανό).
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: Απαιτείται η διορθωμένη οπτική οξύτητα ενός εκ των δύο οφθαλμών να είναι τουλάχιστο 8/10 και του έτερου οφθαλμού τουλάχιστο 5/10 με διορθωτικά μέσα (γυαλιά ή φακούς επαφής) συνολικής διοπτρικής ισχύος μικρότερης των 8D(διοπτριών). Το σφαιρικό ισοδύναμο υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάτι,αφού ληφθούν υπόψη οι συνολικές μυωπικές, υπερμετρωπικές και αστιγματικές διοπτρίες(2Dcyl = 1Dsph) . Περαιτέρω απαιτείται η μη διορθωμένη οπτική οξύτητα κάθε ματιού να είναι τουλάχιστον 0,5/10.
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Απαιτείται πλήρες οπτικό πεδίο (>120° σε οριζόντιο επίπεδο) και στα δύο μάτια. Αν υφίσταται υπόνοια έκπτωσης οπτικού πεδίου, συνιστάται διενέργεια ελέγχου οπτικών πεδίων (εξέταση περιμετρίας) με χρήση ειδικού εξοπλισμού.
ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ:Απαιτείται άριστη στερεοσκοπική όραση. Δε δίνεται άδεια σε ασθενείς με έκδηλο στραβισμό η διπλωπία.
ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δε δίνεται άδεια σε ασθενείς με μονοφθαλμία οποιασδήποτε αιτιολογίας.
ΑΦΑΚΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ): Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από την επέμβαση καταρράκτη και με την υποχρέωση ανανέωσης ανά έτος την πρώτη τριετία. Μετά την τριετία χορηγείται κανονικά. Φυσικά απαραίτητη είναι η τήρηση των ορίων οπτικής οξύτητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία διπλώματος όπως αναφέρθηκαν παραπάνω…
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER: Άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαθλαστική επέμβαση laser μόνο από Δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση (Δ.Ι.Ε.) και για διάστημα που εκείνη κρίνει. Στη συνέχεια εφόσον βέβαια τηρούνται τα ελάχιστα όρια οπτικής οξύτητας που προαναφέρθηκαν η άδεια ανανεώνεται ανά 5 έτη με πρωτοβάθμια εξέταση από συμβεβλημένο οφθαλμίατρο.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Άδεια οδήγησης δε χορηγείται ούτε ανανεώνεται όταν υπάρχουν παθήσεις που εμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση. Τέτοιες είναι εκφυλίσεις ή δυστροφίες κερατοειδούς, ο στραβισμός, το γλαύκωμα, οι εκφυλίσεις ή δυστροφίες του βυθού, οι αφιβληστροειδοπάθειες, τα νοσήματα των κόγχων ή των βλεφάρων. Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο υποψήφιος παραπέμπεται από τον πρωτοβάθμιο ιατρό σε δευτεροβάθμια επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) που αποφαίνεται σχετικώς.