Η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – ΕΑΟ (Hellenic Academy of Optometry – HAO) αποτελεί το επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Οπτομετρών. Πρωταρχικοί στόχοι της ΕΑΟ αποτελούν η εξέλιξη της επιστήμης της Οπτομετρίας, η εκπροσώπηση των Οπτομετρών, η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης και η κλινική αριστεία. Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

+ Η διοργάνωση ημερίδων για τη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

+ Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα όρασης.

+ Η υιοθέτηση και προώθηση κλινικών πρωτοκόλλων. + Η υιοθέτηση και προώθηση επαγγελματικής δεοντολογίας.

+ Εκδόσεις και μεταφράσεις επιστημονικών συγγραμμάτων.

+ Η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης.

+ Η συνεργασία με δημόσιους φορείς και φορείς επαγγελμάτων υγείας με σκοπό τη πρόληψη, διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας υγείας.

+ Η εκπροσώπηση των Οπτομετρών και η συνεργασία με την Πολιτεία, Ευρωπαϊκούς φορείς και κάθε άλλο οργανισμό, νομοθετικό σώμα ή επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα που αφορούν το επάγγελμα της Οπτομετρίας.

+ Η δημιουργία πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας, με βάση την επιστημονική δεοντολογία, τη δημοκρατική ιδεολογία, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό.

+ Ο συμβουλευτικός ρόλος και η βοήθεια σε Οπτομέτρες όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

+ Η ηθική και υλική ενίσχυση, στήριξη και υποστήριξη των Οπτομετρών.

+ Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων φορέων.

+ Η παροχή οφθαλμικής φροντίδας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

+ Η καθιέρωση φιλοπρόοδων κινήτρων δια της απονομής βραβείων, επαίνων και τιμητικών διακρίσεων.