Πληροφορίες και καθήκοντα για τη θέση:
 Υποστήριξη ιατρείων & ιατρικών πράξεων
 Λήψη ιστορικού και προετοιμασία ασθενών
 Υποκειμενική διάθλαση & διαθλαστικός έλεγχος
 Οπτομετρικός έλεγχος
 Σκιασκοπία
 Χειρισμός διαγνωστικών & απεικονιστικών συστημάτων

Επιθυμητά προσόντα:
 Τεχνογνωσία οπτικού ή οπτομέτρη
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Άριστη γνώση Η/Υ
 Ομαδικότητα και συνέπεια
 Ευελιξία & αποτελεσματικότητα
 Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

  • Έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση ή προηγούμενη επαφή με οφθαλμολογικό
    εξοπλισμό ή ιατρικά όργανα θα ληφθούν υπόψη.
    **Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας.

Η εταιρεία μας προσφέρει:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης

Έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail addresses):
cv@ophthalmica.gr
info@ophthalmica.gr